top of page
Search
  • admin

HOW TO เลือกโรงงานผลิตสกินแคร์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ

Updated: Sep 1, 2020

เครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสถาบันต่าง ๆ สามารถบ่งบอกมาตรฐาน และคุณภาพขององค์กรและผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยได้รับตรามาตรฐานสากล


เครื่องหมาย อย.

อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และขั้นตอนการจดแจ้งเลขและเครื่องหมาย อย. ของผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งสถานที่ผลิต อุปกรณ์ในการผลิต กระบวนการผลิต ตลอดจนการบำรุงรักษาและทำความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีหรือ GMP ผู้ประกอบการจึงจะได้รับเครื่องหมาย อย.ให้ติดอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปัจจุบันมีการกำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุม โดยฉลากไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย.แต่ต้องแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง
Good Manufacturing Practice: GMP

เครื่องหมาย GMP จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต แสดงให้เห็นว่าโรงงานของเรา มีวิธีการที่ดีในการผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคThailand Trust Mark : T- MARK

T- MARK คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่ ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าและการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก T Mark จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น T Mark ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้ ซึ่งบริษัทของเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับตราสัญลักณษ์ T MARK ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าที่มาจากบริษัทของเราได้ว่าปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากล
Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว

อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ISO 9001 Quality Management System: QMS

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม  โดยบริษัทของเราได้รับเครื่องหมาย ISO 9001 ด้วยเช่นกัน ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าองกรณ์ของเรา มีการทำงานที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ และสะดวกกับลูกค้าแน่นอน126 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page